MATHIAS HACKERT

Advocaat bij de Balie te Brussel

_______________

 

FACTURATIEGEGEVENS

MATHIAS HACKERT

ADVOCAAT

Desguinlei 180/201

2018 ANTWERPEN

Tel.:              04/99 130 643

BTWNR:             BE 0646.846.379

ONDERNEMINGSNR:     0646.846.379

Mail:              Mathias.hackert@gmail.com info@advocatenhackert.be

Bank:              IBAN BE05 3770.7232.7075

 

ERELOON EN KOSTEN

De staat van kosten en ereloon van de advocaat kan drie elementen bevatten:

  • de kosten van de advocaat
  • de gerechtskosten
  • de uitgaven en het ereloon
  1. De kosten van de advocaat

De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:

Administratiekosten :

–    Verzonden mails en brieven   € 0,50 / pagina

–    Postzegels                   € 0,85 / postzegel

–    Verplaatsingskosten          € 0,50 / km

–    Kopie                        € 0,50 / pagina

–    Aangetekende brieven         …

–    …

 

Forfait

–    Geschreven pagina            € 5 / pagina

Deze kosten kunnen wijzigen naar gelang de effectieve marktprijzen.

 

  1. De gerechtskosten en de uitgaven

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat vooruitbetaald heeft aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

 

  1. Het ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt als volgt berekend:

Uurloon

+ Extra voor

Weekend i.g.v. urgentie

Na 18 uur i.g.v. urgentie

De Rechtsplegingsvergoeding die wordt toegekend door de rechtbank dient om de kosten en erelonen van de advocaat te vergoeden. De rechtsplegingsvergoeding wordt betaald aan de advocaat en zal hem toekomen naast het uurloon.

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw.

De erelonen, zoals hierboven uiteengezet, zijn gedurende één jaar geldig, gerekend vanaf de ondertekening van de overeenkomst.

Na het verstrijken van het jaar kan de advocaat mits voorafgaandelijk schriftelijk melding zijn ereloon aanpassen.

Een schriftelijke en voorafgaandelijke melding is niet noodzakelijk voor de aanpassing van de administratiekosten, forfait of gerechtskosten en uitgaven. Deze kunnen te aller tijde aangepast worden. Doch de aanpassing mag in dit geval niet groter zijn dan de werkelijke kost.

Bij het afsluiten van het dossier wordt de eindstaat opgesteld, waarbij een overzicht wordt gegeven van de gepresteerde arbeid (ereloon) en de gemaakte onkosten. Bij de uiteindelijke begroting van het ereloon kan er een correctie toegepast worden, die het oorspronkelijk bepaalde uurtarief vervangen. Een zeer gunstig resultaat of het uitzonderlijk grote belang van de zaak worden uitdrukkelijk aanvaard als zijnde factoren die een verhoging rechtvaardigen. Afhankelijk van de concrete omstandigheden, in het bijzonder de omvang van het behaalde resultaat of het (economische dan wel morele) belang van de zaak wordt een succesfee aangerekend van 10 % op het behaalde resultaat.

ALGEMENE AFSPRAKEN:

ERELOON- EN KOSTENRAMING:

Na de eerste consultatie wordt de kost van de specifieke zaak voor de cliënt geraamd. Dit is slechts een schatting, een verschil tussen de raming en de uiteindelijke kost is mogelijk. Zodra het duidelijk wordt dat de raming te laag is, wordt de cliënt daarover ingelicht.

INDIEN ER WORDT GEWERKT MET PROVISIES

De grootte van de provisie is afhankelijk van de ereloon- en kostenraming. Na het verstrijken van 6 maanden kan een nieuwe kostenstaat opgesteld. Afwijken hiervan is mogelijk mits schriftelijk akkoord.

WEEKEND- EN AVONDUURLOON IN GEVAL VAN URGENTIE, OP AANVRAAG VAN DE CLIËNT:

Indien de cliënt enkel tijd heeft in het weekend of ’s avonds na 18uur kan een hoger uurloon voor de consultatie aangerekend worden. Vanzelfsprekend is dit niet van toepassing in geval de consultatie op verzoek van de advocaat in het weekend of ’s avonds na 18u gebeurt.

BETALINGSVOORWAARDEN

BETALINGSTERMIJN

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen 10 werkdagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan in zijn factuur een kortere betalingstermijn bepalen.

PROTESTEREN

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk per aangetekende brief protesteren.

WETTELIJKE INTERESTEN

Bij het verstrijken van de betalingstermijn van 10 werkdagen, zelfs zonder aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

BEDRAGEN VOOR CLIENT

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

BETALINGSACHTERSTAND

Het niet-betalen op de vervaldag en van het vermelde bedrag, maakt het mogelijk voor de advocaat, zonder dat er ingebrekestelling nodig is, het volledig verschuldigde bedrag van cliënt te eisen.

De cliënt wordt geacht aangemaand te zijn door het verstrijken van de betalingstermijn. Elke vertraging in de betaling brengt voor de cliënt een verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1.5% per maand te betalen, waarbij elke begonnen maand zal worden aangerekend als een volledige, en zulks onverminderd gebeurlijke schadevergoeding  en intresten, in het bijzonder voorzien in artikel 1244 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal het bedrag van de factuur automatisch verhoogd worden met 15% en met een minimum van 125 euro.

In het geval dat cliënt aanspraak kan maken op een Rechtsbijstandsverzekering geeft zij dit aan, nog voor de ondertekening van de overeenkomst. In betreffend geval worden hieronder de gegevens van de Verzekeringsmaatschappij uiteengezet:

AANSPRAKELIJKHEID

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2 500 000. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 2 500 000 waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 1000.

Beëindiging van de overeenkomst

DOOR DE CLIËNT

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

DOOR DE ADVOCAAT

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

HET BEROEPSGEHEIM

De advocaat is verbonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat hij zonder de toestemming van de cliënt geen informatie mag gebruiken of doorgeven.

Uit dit beroepsgeheim volgt ook de verwachting van de advocaat dat de cliënt hem zo volledig mogelijk inlicht met betrekking tot de zaak. Laat cliënt echter na hem volledig in te lichten kan de advocaat ook niet instaan voor de gevolgen dat dit zal hebben voor de vertegenwoordiging van de cliënt. Het is in het belang van de cliënt om de advocaat volledig in te lichten. Zelfs van zaken waarvoor de cliënt bang is, onzeker is, of beschaamd is.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

De rechtbanken van Antwerpen zijn territoriaal bevoegd.